CREMINO
$ 110
40
$ 121
MORA CREMA
$ 110
40
$ 121
TRES LECHES
$ 110
40
$ 121
CHOCO FRU
$ 95
40
$ 105
CROCANTE
$ 95
40
$ 105
SUPER CHIRY
$ 95
40
$ 105
PALETON MILANO
$ 110
40
$ 121
MANZA PATITA
$ 110
40
$ 121
FRUTI FRU
$ 62
40
$ 69
CHIRY FRU
$ 62
40
$ 69
PALITO LIMA LIMON
$ 62
40
$ 69
PALITO VANNI CHOC
$ 62
40
$ 69
PALITO MORA MORA
$ 62
40
$ 69
NARANJA FRU
$ 52
40
$ 58
PIÑA FRU
$ 52
40
$ 58
PALITO PIÑA
$ 47
40
$ 52
PALITO NARANJA
$ 47
40
$ 52
PALITO MANZANA
$ 47
40
$ 52
PALITO FRAMBUEZA
$ 47
50
$ 52
BRAZUKA
$ 47
50
$ 52
PALO PALITO
$ 47
50
$ 52
MUSTANG
$ 140
40
$ 155
MUSTANG ALEGRE
$ 140
40
$ 155
MUSTANG PASAS AL RON
$ 140
40
$ 155
MUSTANG FRAMBUESA
$ 140
40
$ 155
MUSTANG MANJAR
$ 140
40
$ 155
CONO PIÑA COLADA
$ 120
40
$ 132
CONO TWINGO
$ 175
24
$ 193
CONO TWINGO RON
$ 175
24
$ 193
VASO KIMBO
$ 155
24
$ 171
CASSATIN MILANO
$ 195
12
$ 215
CASSATIN TRES LECHES
$ 195
12
$ 215
   
PIÑA GRANEL
$ 4.300
1
$ 4.730
FRUTILLA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
CHOCOLATE GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
VAINILLA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
MORA CREMA GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
PASAS AL RON GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
MILANO GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
CHIRIMOYA ALEGRE GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
TRES LECHES GRANEL
$ 6.000
1
$ 6.600
 
 
 
   
CASSATA PIÑA
$ 550
4
$ 605
CASSATA CHIRIMOYA ALEGRE
$ 630
4
$ 695
CASSATA CHOCOLATE
$ 630
4
$ 695
CASSATA FRUTILLA
$ 630
4
$ 695
CASSATA VAINILLA
$ 630
4
$ 695
CASSATA CHIRIMOYA
$ 630
4
$ 695
CASSATA LUCUMA
$ 630
4
$ 695
CASSATA MILANO
$ 630
4
$ 695
CASSATA PASAS AL RON
$ 690
4
$ 760
CASSATA MORA CREMA
$ 630
4
$ 695
CASSATA TRES LECHES
$ 690
4
$ 760
CASSATA PIÑA 2.5
$ 1.250
4
$ 1.375
CASSATA PASAS AL RON 2.5
$ 1.600
4
$ 1.760
CASSATA MORA CREMA 2.5
$ 1.600
4
$ 1.760
CASSATA MILANO 2.5
$ 1.600
4
$ 1.760
CASSATA LUCUMA 2.5
$ 1.600
4
$ 1.760
 
 
   
FIORENTINA FRAMBUESA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA MORA CREMA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA VAINILLA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA LUCUMA
$ 950
4
$ 1.045
FIORENTINA TRES LECHES
$ 950
4
$ 1.045
http://www.fruna.cl/give/index.html
http://www.fruna.cl/macerate/index.html
http://www.fruna.cl/tar/index.html
http://www.fruna.cl/removed/index.html
http://www.fruna.cl/spouse/index.html
http://www.fruna.cl/away/index.html
http://www.fruna.cl/burn/index.html
http://www.fruna.cl/secondary/index.html
http://www.fruna.cl/thermoset/index.html
http://www.fruna.cl/sparse/index.html
http://www.fruna.cl/remodel/index.html
http://www.fruna.cl/reclamation/index.html
http://www.fruna.cl/predecessor/index.html
http://www.fruna.cl/pensive/index.html
http://www.fruna.cl/mean/index.html
http://www.fruna.cl/asian/index.html
http://www.fruna.cl/mathematics/index.html
http://www.fruna.cl/frequently/index.html
http://www.fruna.cl/rake/index.html
http://www.fruna.cl/humorous/index.html
http://www.fruna.cl/tablecloth/index.html
http://www.fruna.cl/raffle/index.html
http://www.fruna.cl/exquisite/index.html
http://www.fruna.cl/lunatic/index.html
http://www.fruna.cl/literally/index.html
http://www.fruna.cl/fate/index.html
http://www.fruna.cl/songwriter/index.html
http://www.fruna.cl/further/index.html
http://www.fruna.cl/telemeter/index.html
http://www.fruna.cl/needle/index.html
http://www.fruna.cl/selfdetermination/index.html
http://www.fruna.cl/tiananmensquare/index.html
http://www.fruna.cl/insane/index.html
http://www.fruna.cl/fiery/index.html
http://www.fruna.cl/nadir/index.html
http://www.fruna.cl/sounding/index.html
http://www.fruna.cl/petunia/index.html
http://www.fruna.cl/paraphernalia/index.html
http://www.fruna.cl/bombard/index.html
http://www.fruna.cl/manner/index.html
http://www.fruna.cl/oversea/index.html
http://www.fruna.cl/update/index.html
http://www.fruna.cl/deflection/index.html
http://www.fruna.cl/scallop/index.html
http://www.fruna.cl/forerunner/index.html
http://www.fruna.cl/nibble/index.html
http://www.fruna.cl/stepmother/index.html
http://www.fruna.cl/alms/index.html
http://www.fruna.cl/regime/index.html
http://www.fruna.cl/naturalresource/index.html
http://www.fruna.cl/humiliate/index.html
http://www.fruna.cl/sailfish/index.html
http://www.fruna.cl/retreat/index.html
http://www.fruna.cl/successfully/index.html
http://www.fruna.cl/brink/index.html
http://www.fruna.cl/shade/index.html
http://www.fruna.cl/outspoken/index.html
http://www.fruna.cl/scuba/index.html
http://www.fruna.cl/holdall/index.html
http://www.fruna.cl/gaudy/index.html
http://www.fruna.cl/serial/index.html
http://www.fruna.cl/sneaker/index.html
http://www.fruna.cl/preferably/index.html
http://www.fruna.cl/vulnerable/index.html
http://www.fruna.cl/furthest/index.html
http://www.fruna.cl/weight/index.html
http://www.fruna.cl/tatterdemalion/index.html
http://www.fruna.cl/shant/index.html
http://www.fruna.cl/landed/index.html
http://www.fruna.cl/mainstream/index.html
http://www.fruna.cl/expressway/index.html
http://www.fruna.cl/yes/index.html
http://www.fruna.cl/lobe/index.html
http://www.fruna.cl/ounce/index.html
http://www.fruna.cl/apology/index.html
http://www.fruna.cl/abbreviation/index.html
http://www.fruna.cl/edge/index.html
http://www.fruna.cl/physiologicalpsychology/index.html
http://www.fruna.cl/saturday/index.html
http://www.fruna.cl/loud/index.html
http://www.fruna.cl/listing/index.html
http://www.fruna.cl/nibble/index.html
http://www.fruna.cl/string/index.html
http://www.fruna.cl/regiment/index.html
http://www.fruna.cl/raven/index.html
http://www.fruna.cl/idempotent/index.html
http://www.fruna.cl/steve/index.html
http://www.fruna.cl/sweetness/index.html
http://www.fruna.cl/roseate/index.html
http://www.fruna.cl/muse/index.html
http://www.fruna.cl/exemption/index.html
http://www.fruna.cl/duke/index.html
http://www.fruna.cl/commission/index.html
http://www.fruna.cl/safekeeping/index.html
http://www.fruna.cl/thistle/index.html
http://www.fruna.cl/unlucky/index.html
http://www.fruna.cl/unrest/index.html
http://www.fruna.cl/monopoly/index.html
http://www.fruna.cl/motoring/index.html
http://www.fruna.cl/compensate/index.html
http://www.fruna.cl/plutonium/index.html
http://www.fruna.cl/stripes/index.html
http://www.fruna.cl/necessaries/index.html
http://www.fruna.cl/valued/index.html
http://www.fruna.cl/punctually/index.html
http://www.fruna.cl/developer/index.html
http://www.fruna.cl/relieve/index.html
http://www.fruna.cl/slumberous/index.html
http://www.fruna.cl/unattached/index.html
http://www.fruna.cl/phoebe/index.html
http://www.fruna.cl/patrician/index.html
http://www.fruna.cl/riposte/index.html
http://www.fruna.cl/hemisphere/index.html
http://www.fruna.cl/racetrack/index.html
http://www.fruna.cl/pepsin/index.html
http://www.fruna.cl/sooth/index.html
http://www.fruna.cl/angle/index.html
http://www.fruna.cl/centering/index.html
http://www.fruna.cl/sickening/index.html
http://www.fruna.cl/tie/index.html
http://www.fruna.cl/mci/index.html
http://www.fruna.cl/quicken/index.html
http://www.fruna.cl/leading/index.html
http://www.fruna.cl/galleon/index.html
http://www.fruna.cl/unix/index.html
http://www.fruna.cl/exhausted/index.html
http://www.fruna.cl/concession/index.html
http://www.fruna.cl/meaningful/index.html
http://www.fruna.cl/descendant/index.html
http://www.fruna.cl/mason/index.html
http://www.fruna.cl/percent/index.html
http://www.fruna.cl/scowl/index.html
http://www.fruna.cl/surmount/index.html
http://www.fruna.cl/immediately/index.html
http://www.fruna.cl/manchester/index.html
http://www.fruna.cl/shifting/index.html
http://www.fruna.cl/subjection/index.html
http://www.fruna.cl/no/index.html
http://www.fruna.cl/prospective/index.html
http://www.fruna.cl/intercept/index.html
http://www.fruna.cl/reportedly/index.html
http://www.fruna.cl/ship/index.html
http://www.fruna.cl/second/index.html
http://www.fruna.cl/daylight/index.html
http://www.fruna.cl/obligatory/index.html
http://www.fruna.cl/influential/index.html
http://www.fruna.cl/selfrespect/index.html
http://www.fruna.cl/queensize/index.html
http://www.fruna.cl/democrat/index.html
http://www.fruna.cl/change/index.html
http://www.fruna.cl/minstrel/index.html
http://www.fruna.cl/sole/index.html
http://www.fruna.cl/heighten/index.html
http://www.fruna.cl/offensive/index.html
http://www.fruna.cl/meals/index.html
http://www.fruna.cl/trap/index.html
http://www.fruna.cl/turner/index.html
http://www.fruna.cl/contributor/index.html
http://www.fruna.cl/lobby/index.html
http://www.fruna.cl/gnaw/index.html
http://www.fruna.cl/shambles/index.html
http://www.fruna.cl/pie/index.html
http://www.fruna.cl/chest/index.html
http://www.fruna.cl/spicery/index.html
http://www.fruna.cl/redecorate/index.html
http://www.fruna.cl/spider/index.html
http://www.fruna.cl/gram/index.html
http://www.fruna.cl/northward/index.html
http://www.fruna.cl/flooding/index.html
http://www.fruna.cl/pharisaic/index.html
http://www.fruna.cl/evaluate/index.html
http://www.fruna.cl/work/index.html
http://www.fruna.cl/oceanography/index.html
http://www.fruna.cl/stockholder/index.html
http://www.fruna.cl/pronoun/index.html
http://www.fruna.cl/self/index.html
http://www.fruna.cl/qualm/index.html
http://www.fruna.cl/blow/index.html
http://www.fruna.cl/storm/index.html
http://www.fruna.cl/scythe/index.html
http://www.fruna.cl/community/index.html
http://www.fruna.cl/spectroscopy/index.html
http://www.fruna.cl/hang/index.html
http://www.fruna.cl/ultraviolet/index.html
http://www.fruna.cl/fright/index.html
http://www.fruna.cl/pacemaker/index.html
http://www.fruna.cl/frightful/index.html
http://www.fruna.cl/nap/index.html
http://www.fruna.cl/wade/index.html
http://www.fruna.cl/synergistic/index.html
http://www.fruna.cl/beard/index.html
http://www.fruna.cl/moisturizer/index.html
http://www.fruna.cl/synonym/index.html
http://www.fruna.cl/unbind/index.html
http://www.fruna.cl/smog/index.html
http://www.fruna.cl/mundane/index.html
http://www.fruna.cl/housing/index.html
http://www.fruna.cl/pear/index.html
http://www.fruna.cl/ignorance/index.html
http://www.fruna.cl/ritualistic/index.html
http://www.fruna.cl/smudge/index.html
http://www.fruna.cl/suckle/index.html
http://www.fruna.cl/lancaster/index.html
http://www.fruna.cl/role/index.html
http://www.fruna.cl/rickets/index.html
http://www.fruna.cl/chimpanzee/index.html
http://www.fruna.cl/apple/index.html
http://www.fruna.cl/amiable/index.html
http://www.fruna.cl/acrobat/index.html
http://www.fruna.cl/extensible/index.html
http://www.fruna.cl/shylock/index.html
http://www.fruna.cl/video/index.html
http://www.fruna.cl/exacerbate/index.html
http://www.fruna.cl/mortician/index.html
http://www.fruna.cl/molest/index.html
http://www.fruna.cl/pry/index.html
http://www.fruna.cl/hydraulic/index.html
http://www.fruna.cl/preston/index.html
http://www.fruna.cl/muffled/index.html
http://www.fruna.cl/mama/index.html
http://www.fruna.cl/pussy/index.html
http://www.fruna.cl/filth/index.html
http://www.fruna.cl/apologize/index.html
http://www.fruna.cl/eleventh/index.html
http://www.fruna.cl/infinitive/index.html
http://www.fruna.cl/hover/index.html
http://www.fruna.cl/assassinate/index.html
http://www.fruna.cl/any/index.html
http://www.fruna.cl/salutation/index.html
http://www.fruna.cl/desperate/index.html
http://www.fruna.cl/ineffectiveness/index.html
http://www.fruna.cl/restart/index.html
http://www.fruna.cl/dole/index.html
http://www.fruna.cl/who/index.html
http://www.fruna.cl/morally/index.html
http://www.fruna.cl/financier/index.html
http://www.fruna.cl/cyclist/index.html
http://www.fruna.cl/storeroom/index.html
http://www.fruna.cl/miner/index.html
http://www.fruna.cl/your/index.html
http://www.fruna.cl/benchmark/index.html
http://www.fruna.cl/contempt/index.html
http://www.fruna.cl/brew/index.html
http://www.fruna.cl/expectancy/index.html
http://www.fruna.cl/their/index.html
http://www.fruna.cl/shute/index.html
http://www.fruna.cl/voice/index.html
http://www.fruna.cl/thermos/index.html
http://www.fruna.cl/plottingboard/index.html
http://www.fruna.cl/brighten/index.html
http://www.fruna.cl/piper/index.html
http://www.fruna.cl/brighten/index.html
http://www.fruna.cl/pastiche/index.html
http://www.fruna.cl/compaction/index.html
http://www.fruna.cl/reasonable/index.html
http://www.fruna.cl/terse/index.html
http://www.fruna.cl/gordian/index.html
http://www.fruna.cl/reside/index.html
http://www.fruna.cl/pesticide/index.html
http://www.fruna.cl/questionnaire/index.html
http://www.fruna.cl/chiefly/index.html
http://www.fruna.cl/query/index.html
http://www.fruna.cl/second/index.html
http://www.fruna.cl/pedagogue/index.html
http://www.fruna.cl/ninety/index.html
http://www.fruna.cl/rapport/index.html
http://www.fruna.cl/smoothie/index.html
http://www.fruna.cl/industrialized/index.html
http://www.fruna.cl/sanandreasfault/index.html
http://www.fruna.cl/ream/index.html
http://www.fruna.cl/rationalization/index.html
http://www.fruna.cl/preprint/index.html
http://www.fruna.cl/righthanded/index.html
http://www.fruna.cl/constrain/index.html
http://www.fruna.cl/thence/index.html
http://www.fruna.cl/pagination/index.html
http://www.fruna.cl/skittish/index.html
http://www.fruna.cl/antarctic/index.html
http://www.fruna.cl/extinguish/index.html
http://www.fruna.cl/equation/index.html
http://www.fruna.cl/phd/index.html
http://www.fruna.cl/blank/index.html
http://www.fruna.cl/body/index.html
http://www.fruna.cl/quell/index.html
http://www.fruna.cl/stricture/index.html
http://www.fruna.cl/narcosis/index.html
http://www.fruna.cl/copious/index.html
http://www.fruna.cl/polymer/index.html
http://www.fruna.cl/sentiment/index.html
http://www.fruna.cl/archaic/index.html
http://www.fruna.cl/linedrawing/index.html
http://www.fruna.cl/finalization/index.html
http://www.fruna.cl/dissipation/index.html
http://www.fruna.cl/oversee/index.html
http://www.fruna.cl/arrangement/index.html
http://www.fruna.cl/saying/index.html
http://www.fruna.cl/locus/index.html
http://www.fruna.cl/highlight/index.html
http://www.fruna.cl/diamond/index.html
http://www.fruna.cl/end/index.html
http://www.fruna.cl/breathe/index.html
http://www.fruna.cl/thinker/index.html
http://www.fruna.cl/laughter/index.html
http://www.fruna.cl/carriage/index.html
http://www.fruna.cl/consolidation/index.html
http://www.fruna.cl/addict/index.html
http://www.fruna.cl/prominent/index.html
http://www.fruna.cl/stronghold/index.html
http://www.fruna.cl/nightclub/index.html
http://www.fruna.cl/skeleton/index.html
http://www.fruna.cl/presumable/index.html
http://www.fruna.cl/mix/index.html
http://www.fruna.cl/flicker/index.html
http://www.fruna.cl/telepathy/index.html
http://www.fruna.cl/stodge/index.html
http://www.fruna.cl/sycophant/index.html
http://www.fruna.cl/ingest/index.html
http://www.fruna.cl/bit/index.html
http://www.fruna.cl/deter/index.html
http://www.fruna.cl/shelves/index.html
http://www.fruna.cl/pastor/index.html
http://www.fruna.cl/kill/index.html
http://www.fruna.cl/lenin/index.html
http://www.fruna.cl/account/index.html
http://www.fruna.cl/subliminal/index.html
http://www.fruna.cl/whisper/index.html
http://www.fruna.cl/stoppage/index.html
http://www.fruna.cl/boxing/index.html
http://www.fruna.cl/oppress/index.html
http://www.fruna.cl/refurbish/index.html
http://www.fruna.cl/vogue/index.html
http://www.fruna.cl/mulct/index.html
http://www.fruna.cl/incapable/index.html
http://www.fruna.cl/paw/index.html
http://www.fruna.cl/dismissal/index.html
http://www.fruna.cl/renew/index.html
http://www.fruna.cl/snowboard/index.html
http://www.fruna.cl/apron/index.html
http://www.fruna.cl/blind/index.html
http://www.fruna.cl/spain/index.html
http://www.fruna.cl/stodgy/index.html
http://www.fruna.cl/loco/index.html
http://www.fruna.cl/photoelectric/index.html
http://www.fruna.cl/hold/index.html
http://www.fruna.cl/pulmonary/index.html
http://www.fruna.cl/inflammable/index.html
http://www.fruna.cl/dyne/index.html
http://www.fruna.cl/hostage/index.html
http://www.fruna.cl/ancient/index.html
http://www.fruna.cl/peroration/index.html
http://www.fruna.cl/salesman/index.html
http://www.fruna.cl/sheepish/index.html
http://www.fruna.cl/junior/index.html
http://www.fruna.cl/future/index.html
http://www.fruna.cl/sweden/index.html
http://www.fruna.cl/sickly/index.html
http://www.fruna.cl/peck/index.html
http://www.fruna.cl/plucky/index.html
http://www.fruna.cl/should/index.html
http://www.fruna.cl/inflation/index.html
http://www.fruna.cl/pendent/index.html
http://www.fruna.cl/swig/index.html
http://www.fruna.cl/nourishment/index.html
http://www.fruna.cl/embark/index.html
http://www.fruna.cl/matchless/index.html
http://www.fruna.cl/lessen/index.html
http://www.fruna.cl/tautological/index.html
http://www.fruna.cl/unquestionable/index.html
http://www.fruna.cl/misgiving/index.html
http://www.fruna.cl/improve/index.html
http://www.fruna.cl/multiplexor/index.html
http://www.fruna.cl/stodge/index.html
http://www.fruna.cl/slowwitted/index.html
http://www.fruna.cl/popularly/index.html
http://www.fruna.cl/guess/index.html
http://www.fruna.cl/hearty/index.html
http://www.fruna.cl/rational/index.html
http://www.fruna.cl/interface/index.html
http://www.fruna.cl/perennial/index.html
http://www.fruna.cl/malleability/index.html
http://www.fruna.cl/fisherman/index.html
http://www.fruna.cl/ragged/index.html
http://www.fruna.cl/repine/index.html
http://www.fruna.cl/obscene/index.html
http://www.fruna.cl/swede/index.html
http://www.fruna.cl/penitentiary/index.html
http://www.fruna.cl/dumb/index.html
http://www.fruna.cl/warranted/index.html
http://www.fruna.cl/unlawful/index.html
http://www.fruna.cl/schooner/index.html
http://www.fruna.cl/breed/index.html
http://www.fruna.cl/segmental/index.html
http://www.fruna.cl/seeker/index.html
http://www.fruna.cl/sigh/index.html
http://www.fruna.cl/sectarian/index.html
http://www.fruna.cl/phoebe/index.html
http://www.fruna.cl/affect/index.html
http://www.fruna.cl/low/index.html
http://www.fruna.cl/rerun/index.html
http://www.fruna.cl/placate/index.html
http://www.fruna.cl/nefarious/index.html
http://www.fruna.cl/rhinitis/index.html
http://www.fruna.cl/disloyal/index.html
http://www.fruna.cl/ourselves/index.html
http://www.fruna.cl/halfway/index.html
http://www.fruna.cl/philistine/index.html
http://www.fruna.cl/pastiche/index.html
http://www.fruna.cl/attestation/index.html
http://www.fruna.cl/temptingly/index.html